หลักการและเหตุผล

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------

                ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2555  ได้เห็นชอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2555  และสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนให้กับข้าราชการใหม่  โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นถึงข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2555  จะได้รับ
การเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดด้วย   

                แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นไม่ครอบคุลมถึงพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินทำให้มหาวิทยาลัย  ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยจึงนำเรื่องเสนอกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2555  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  มีมติ  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่  
1  มกราคม  พ.ศ. 2555  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ  
โดยเงินปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556  
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกันเหลื่อมปีที่หมดความจำเป็น  เงินเหลือจ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หรือเงินเหลือจ่ายจากรายการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว  สำหรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งแต่วันที่  
1  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณปี 2557  รองรับให้แล้ว

                สภามหาวิทยาลัยครั้งที่  4/2556  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ได้มีมติให้ความเห็นชอบการการปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตำแหน่งคณาจารย์  คำนวณโดยใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการคูณด้วย 1.6  และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการและลูกจ้างที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการคูณด้วย 1.4  สำหรับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2555  ให้ใช้แนวทางของสำนักงาน ก.พ. คำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณตามการปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ   โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2555  จะต้องไม่เสียเปรียบผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
หลังจากวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2555  กรณีมีปัญหา
ในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ตามหลักการที่นำเสนอขอความเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

                มหาวิทยาลัยได้นำหลักการดังกล่าวมาดำเนินการ  พบว่า  ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ.  2555  จะเสียเปรียบผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลังจากวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2555  จึงได้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  5/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่   18  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ  ดังนี้
                1. ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตามอัตราเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. คูณด้วย 1.4 สำหรับตำแหน่งคณาจารย์  นายแพทย์  และทันแพทย์  และคูณด้วย 1.3 สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ  และลูกจ้างที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (อัตราตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551 วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551)
                2. พนักงานและลูกจ้างตั้งแต่แรกบรรจุ  ให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตามอัตราเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. คูณด้วย 1.6 สำหรับตำแหน่งคณาจารย์  นายแพทย์  และทันแพทย์  และคูณด้วย 1.4 สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ  และลูกจ้างที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้  เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในช่วงแรก
                
3. เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน

                จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้
                1. คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
                        (1)  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา  และจากมติสภามหาวิทยาลัย
                         (2)  ประสานงานและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำเอกสาร       คำสั่งการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
                        (3)  ปรับปรุง  พัฒนา  และตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินการตาม 2  และเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทาลัยของกองคลังและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                        (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
                 2. คณะกรรมการศึกษารายละเอียดของฐานเงินเดือนของฐานเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้
                        
(1)  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  และจากมติสภามหาวิทยาลัย
                        (2)  ประสานงานเพื่อรวบรวมเอกสารจากแหล่งที่อ้างอิงต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
                        (3)  ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล  และเสนอผลการศึกษารายละเอียดของฐานเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณา
                        (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา  มอบหมาย