คำถาม-คำตอบ (Q&A)

คำถามที่ ๑ ด้วยมีพนักงานบางส่วนที่ได้รับการอนุมัติศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต่อมาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ขณะที่สำเร็จการศึกษา ได้รับเงินเดือนเกิดจากวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ จึงไม่ได้ทำการปรับวุฒิ (ดำเนินการเพิ่มวุฒิเพียงอย่างเดียว) พนักงานเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองสิทธิหรือไม่

คำตอบ    พนักงานที่มีวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญาแต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้มีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำของวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คำถามที่ ๒       ณ เวลานี้ คณะทำงานได้ข้อสรุปหรือยังว่าฐานเงินเดือนใหม่ที่จะจ่ายให้พนักงานมีตัวเลขโดยประมาณเท่าไหร่ แล้วมีแผนการจ่ายเงินตกเบิกอย่างไร เช่น ปริญญาโท สายวิชาการ ตัวเลขอยู่ในช่วงไหน (ต่ำสุด-สูงสุด) ปริญญาเอก เท่าไร

คำตอบ   ๑.  สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง พ.. ๒๕๕๖  ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามในประกาศ  สำหรับบัญชีเงินเดือนใหม่จะมีการปรับเงินเดือน  ๓  ช่วง  ตามการปรับเงินเดือนข้าราชการ  คือ  ณ วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งเงินเดือนขั้นต้นตำแหน่งคณาจารย์  วุฒิปริญญาโท  ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๒๔,๔๘๐  บาท และวุฒปริญญาเอก  เท่ากับ ๓๐,๔๐๐  บาท 

                ๒.  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินตกเบิกเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง  ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖ 

คำถามที่ ๓       เป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่า “ก่อนปีใหม่นี้พนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนซึ่งเป็นฐานเงินเดือนใหม่ พร้อมเงินตกเบิกงวดแรก”

คำตอบ  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินตกเบิก ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (๒๑ เดือน) โดยจะได้รับตกเบิกภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๒ เงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คำถามที่ ๔       เงินตกเบิกจ่ายย้อนหลังถึงวันที่เท่าไร ใช่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร และเงินตกเบิกที่ว่าคือผลต่างระหว่างฐานเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเก่าใช่หรือไม่ คนที่เพิ่งทำงาน ๓-๔ เดือนก็ได้รับเช่นกันใช่ไหม หรืออย่างไร

คำตอบ  ๑. การจ่ายเงินตกเบิกจะย้อนหลังตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และจะจ่ายในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

             ๒.  เงินตกเบิกย้อนหลัง  จะเป็นผลต่างระหว่างเงินเดือนใหม่  กับเงินเดือนเก่าและเงินค่าครองชีพซึ่งได้รับไปแล้ว

             ๓.  คนที่เข้ามาทำงาน ๓ – ๔  เดือน  จะได้รับเงินเดือนใหม่ตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นในบัญชีเงินเดือนใหม่

คำถามที่ ๕       ที่ผ่านมาคณะทำงานเคยส่งเมลล์ แจ้งข่าวความคืบหน้าให้พนักงานทราบเป็นระยะไหม เพราะบางครั้งอ่านประกาศจาก BUU แล้วงงมาก อ่าน ๑๐ คน ก็งง ๑๐ คน หรือเป็นการประกาศเพื่อต้องการยืดเวลาการจ่ายเงินจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นครึ่งปี แล้วจากครึ่งปีเป็นหลายปี เหมือนที่หลายๆ ท่านสงสัยจริงไหม

คำตอบ  เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปรับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จำนวน  ๖ ฉบับใน BUU NEWS ซึ่งได้เผยแพร่ส่งไปยังส่วนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้   ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย http://raise.buu.ac.th และเว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ http://adminfo.buu.ac.th/web2010/

คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ได้จัด Workshop  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้นที่ ๙ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร.  เพื่อชี้แจงการปรับเงินเดือนและปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล และด้านการเงินของทุกส่วนงาน ได้รับทราบและทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการปรับตามประเภทคุณวุฒิ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็ว  การตกเบิกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิจะดำเนินการ ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (๒๑ เดือน) โดยจะได้รับตกเบิกภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๒ เงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คำถามที่ ๖       คณะทำงานคาดว่าจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนใหม่และตกเบิกอย่างเป็นทางการเมื่อไร

คำตอบ   คณะทำงานฯ ดำเนินการแจ้งข้อมูลและรายละเอียดในการปรับฐานเงินเดือนใหม่และการจ่ายเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ http://raise.buu.ac.th สามารถศึกษาและดูรายละเอียดได้       หากมีข้อสงสัยท่านสอบถาม เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

คำถามที่ ๗       เหตุใดมหาวิทยาลัยไม่ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและความก้าวหน้าในการปรับขึ้นเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง     

คำตอบ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดของฐานเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันดำเนินการโดยได้มีการประชุมหารือร่วมกันและศึกษารายละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  และได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้แบ่งงานกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว  ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีภารกิจที่จะต้องไปดำเนินการ ศึกษาและลงรายละเอียด พร้อมทั้งต้องยืนยันแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง  ซึ่งหากยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนั้น ก็จะยังไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบ เพราะเกรงว่าอาจสร้างความเข้าใจให้เกิดการสับสนและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลที่ได้แจ้งไปแล้ว   ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายได้ข้อสรุปในหลาย ๆ ประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้น และได้มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้ว และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้ทราบต่อไป  ที่ผ่านมาต้องขออภัยที่มิได้แจ้งอย่างต่อเนื่องมา ณ ที่นี้

คำถามที่ ๘       เหตุใดจึงไม่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

คำตอบ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดของฐานเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่นำเสนอให้ประชาคมได้รับทราบต้องถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและการดำเนินการในครั้งนี้มีความยากลำบาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากและการเข้ามาแต่ละสมัยมีรูปแบบ วิธีการเข้ามาที่แตกต่างกัน  มีโครงสร้างและวิธีการคิดเงินเดือน การปรับวุฒิ เลื่อนตำแหน่ง  ย้ายส่วนงาน ย้ายภาควิชา  จึงมีความซับซ้อนที่มีอยู่ในระบบ แต่มหาวิทยาลัยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จำนวน  ๖ ฉบับใน BUU NEWS ซึ่งได้เผยแพร่ส่งไปยังส่วนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย http://raise.buu.ac.th และเว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ http://adminfo.buu.ac.th/web2010และเปิดช่องทางการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้าง โดยจัดกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และเว็บไซต์  เพื่อประโยชน์ต่อการปรับเงินเดือนฯ สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้      ความเข้าใจ เผยแพร่ข่าวสาร คำถาม - คำตอบ และแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ http://raise.buu.ac.th และมีระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการปรับฐานเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ http://ict.buu.ac.th/survey และมีสภาพนักงานโดยผู้แทนส่วนงานให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาคมของส่วนงานได้ทราบ

คำถามที่ ๙       เงินเดือนขึ้นแรกบรรจุ (ที่ปรับใหม่ทั้งหมด) ทั้งสายผู้สอน และสนับสนุน ทุกวุฒิการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น

คำตอบ   บัญชีเงินเดือนใหม่จะเผยแพร่ทาง http://raise.buu.ac.th

คำถามที่ ๑๐     นอกจากเรื่องเงินเดือนใหม่แล้ว ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่จูงใจให้คนอยากทำงานกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันภาวะสมองไหลหรือไม่

คำตอบ  นอกจากการปรับบัญชีเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแล้ว มหาวิทยาลัยมีจัดสวัสดิการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประกันสังคม การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษกรณีต่างๆ การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการของส่วนงาน การได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุดต่างๆการได้รับสิทธิของบุคลากรกรณีบุตรเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” กรณีได้รับส่วนลดค่าห้องพักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฯลฯ

คำถามที่ ๑๑     ผมเพิ่งได้ทราบสูตรคำนวนการปรับเงินเดือนใหม่ถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งพนักงานที่เข้ามาทำงานเพียงห้าปีแต่ได้รับเงินเดือนใหม่เกือบจะเท่ากับคนที่ทำงานมา 18 ปี ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานมานาน ซึ่งจะเป็นการเสียขวัญและกำลังใจ และเกิดความไม่ยุติธรรม โดยที่กลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานพมาเป็นพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบสูตรการคำนวนจริง จึงไม่มีใครออกมาแสดงความคิดเห็น จึงขอคำชี้แจ้งด้วยครับ

ตอบ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง ในแนวทางเดียวกันกับที่ข้าราชการได้รับ กล่าวคือ ผู้ที่ทำงานมานานมีอัตราเงินเดือนสูงอยู่แล้ว อาจได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิจำนวนไม่มากเท่ากับผู้ที่ทำงานมาไม่นานและมีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า เป็นการลดช่องว่างทางสังคมตามนโยบายรัฐบาล  อย่างไรก็ดี การปรับเงินเพิ่มฯ ดังกล่าว จะไม่ทำให้ผู้ที่เริ่มทำงานทีหลังและมีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า ได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้ที่เริ่มทำงานก่อน หากมีผลการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน และได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีเท่า ๆ กัน

ในกรณีของข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน อาจจะรู้สึกว่าได้รับเงินเดือนน้อยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนของพนักงานตั้งแต่แรกบรรจุ เนื่องจากในปัจจุบัน ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานได้รับเงินเดือน ณ วันเปลี่ยนสถานภาพเป็น ๑.๔๐ เท่า สำหรับตำแหน่งคณาจารย์ และ ๑.๓๐ เท่า สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ (ต่อไปจะเรียกว่าตัวคูณ)  ซึ่งน้อยกว่าพนักงานตั้งแต่แรกบรรจุ (โปรดศึกษาข้อมูลในหัวข้อ 'วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ')  ทั้งนี้ตัวคูณที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งให้ไว้แต่เดิม  อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยกำลังเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน  โดยอาจจะมีการปรับปรุงตัวคูณใหม่ จึงขอให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวโปรดติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

คำถามที่ ๑๒     เงินเดือนของสายสนับสนุนวิชาการ เดือนมกราคม 2557 จะได้ประมาณเท่าไหร่
ตอบ  สามารถดูได้จากตารางเงินเดือนแรกบรรจุที่แนบมาในไฟล์ 'ตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ' ในหัวข้อ 'วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ'

คำถามที่ ๑๓     ในตาราง ตัวช่วยคำนวณ ในช่องขาว เราสามารถใส่ข้อมูล ได้เลย ใช่ไหม เเละตัวเลขที่ออกมาเป็นตัวเลขที่ต้องได้ใช่ไหม

ตอบ ตารางสเปรดชีต 'ตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ' มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถทดลองคำนวณเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของตนเองได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการคำนวณของทางมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีการใช้งานตารางสเปรดชีตดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ซึ่งได้มีการอธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 'วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ' แล้วเงินเดือนใหม่ที่จะได้สามารถดูในช่อง 'ทางใหม่' ณ วันที่ต้องการดูได้

คำถามที่ ๑๔     ตัวคูณของสายสนับสนุนวิชาการ คือ 1.26 เเละ 1.4 ใน มกราคม 2556 ใช่ไหมค่ะ

ตอบ  การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิมีการปรับด้วยกันทั้งสิ้น ๔ ครั้ง คือ (๑) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (๒) วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓) วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (๔) ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เฉพาะการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิครั้งที่ ๑ จะใช้ตัวคูณในการคำนวณตามตัวคูณแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้าง เช่น พนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตี มีตัวคูณแรกบรรจุ คือ ๑.๒๖ ในการปรับเงินเพิ่มครั้งนี้ จะได้ตัวคูณ ๑.๒๖ ทั้งขาเข้า (Factor In) และขาออก (Factor Out)

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิครั้งที่ ๒ (๑ ม.ค. ๕๕) จะใช้ตัวคูณขาเข้าตามครั้งที่ ๑ แต่ตัวคูณขาออกจะปรับเป็น ๑.๖๐ สำหรับพนักงานตำแหน่งคณาจารย์และ ๑.๔๐ สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการปรับตัวคูณให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันในแต่ละคุณวุฒิและตำแหน่ง และให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิครั้งที่ ๓ และ ๔ จะใช้ตัวคูณ ๑.๖๐ สำหรับตำแหน่งคณาจารย์ และ ๑.๔๐ สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ