ข่าวสารล่าสุด

     
                       คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคล และด้านการเบิกจ่ายให้กับทุกส่วนงาน  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ และตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้ถูกต้องและเบิกจ่ายได้รวดเร็ว เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย

posted Jun 1, 2014, 9:01 PM by salary UAMPORN   [ updated Jun 1, 2014, 9:02 PM ]

สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งพิเศษ ที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

มีมติอนุมัติปรับเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้

๑.      เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ๑.๕ เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการ  ให้ปรับเพิ่มเป็น ๑.๕  เท่า

ของเพดานเงินเดือนข้าราชการ

๒.      เพดานเงินเดือนสูงกว่า ๑.๕  เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการ  ให้คงอัตราไว้ตามเดิม

ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุและข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานตำแหน่ง

คณาจารย์ประจำ  นายแพทย์  และทันตแพทย์   มีเพดานเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑.๖ เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการแล้วจึงไม่มีการปรับเพิ่ม

                   สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  มีการปรับฐานเงินเดือนตามระบบราชการไปล่วงหน้า

ตัวอย่าง

 
 

ระดับของตำแหน่ง

(ตามข้อบังคับบริหาร

งานบุคคล (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗))

เพดานเงินเดือนพนักงาน (เดิม)

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เพดานเงินเดือนพนักงาน (ใหม่)

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เงินเดือนข้าราชการ(บาท)

ตัวคูณ

เดิม

เพดานเงินเดือนเดิม

(บาท)

ตัวคูณ

ตามมติสภาฯ

เพดานเงินเดือนใหม่(บาท)

หมายเหตุ

๑. ปฏิบัติการ

๓๙,๖๓๐

๑.๔๐

๕๕,๔๙๐

๑.๕๐

๕๙,๔๕๐

เพิ่มขึ้น

๒. ชำนาญการ

๓๙,๖๓๐

๑.๔๐

๕๕,๔๙๐

๑.๕๐

๕๙,๔๕๐

เพิ่มขึ้น

๓. ชำนาญการพิเศษ

๕๓,๐๘๐

๑.๕๘

๘๔,๐๐๐

๑.๕๘

๘๔,๐๐๐

คงเดิม

๔. เชี่ยวชาญ

๖๒,๗๖๐

๑.๔๐

๘๗,๘๗๐

๑.๕๐

๙๔,๑๔๐

เพิ่มขึ้น

๕. ทรงคุณวุฒิ

๖๗,๕๖๐

๑.๔๐

๙๔,๕๙๐

๑.๕๐

๑๐๑,๓๔๐

เพิ่มขึ้น

 

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบ

ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

posted Apr 30, 2014, 7:53 PM by salary UAMPORN

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้นที่ ๘ สำนักงานอธิการบดี
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน
แรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาการคำนวณเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เงินปรับ
เพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับผู้ได้รับวุฒิทางการแพทย์ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีผู้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน
จากการเพิ่มประสบการณ์ ฯลฯ

ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และสนับสนุนวิชาการปรับตัวคูณเงินเดือนเป็น ๑.๕

posted Apr 28, 2014, 11:17 PM by salary UAMPORN

                 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบ การกำหนด
ตัวคูณสำหรับการคำนวณเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของ
ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ นายแพทย์ และทันตแพทย์  ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการเป็น  
ตัวคูณ ๑.๕ โดยคำนวณเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เริ่มจ่ายเงินตกเบิกตัวคูณใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะเริ่มจ่ายให้ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                ทั้งนี้ ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน
วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จะได้รับเงินตกเบิกในเดือนเมษายน ๒๕๕๗  
และสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพฯ หลังจากวันดังกล่าวจะได้รับเงินตกเบิก
ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗   

ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน

posted Apr 28, 2014, 11:15 PM by salary UAMPORN

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ และ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ สำนักงานอธิการบดี คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือนตามหลักกเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนิน
การจัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย รอบที่ ๒ 
และดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว

ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน รอบที่ ๒

posted Apr 28, 2014, 11:13 PM by salary UAMPORN   [ updated Apr 28, 2014, 11:14 PM ]

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้นที่ ๘ สำนักงานอธิการบดี 
(อาคาร ภปร) คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือนตามหลักกเกณฑ์การปรับ
เงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัย รอบที่ ๒ โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายจะดำเนินการภายในเดือนเมษยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามกรอบระยะเวลา โดยจะมีการบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวอัตราเงินเดือน (การเลื่อนเงินเดือน 
การบรรจุแต่งตั้ง การปรับวุฒิ การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯลฯ) การตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มที่
ต้องมีการ eject เป็นต้น โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว

ประชุมชี้แจงการตรวจสอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง (รอบ ๒)

posted Jan 23, 2014, 11:46 PM by salary UAMPORN

                 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุมชี้แจง โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่กำกับงานบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน การตรวจสอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง (รอบ ๒) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๓๐ ถึง ๑๑:๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
๑๑๐ ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

workshop การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและวิธีการเบิกจ่ายเงินตกเบิก

posted Dec 1, 2013, 11:51 PM by salary UAMPORN

             
 
 
           คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้จัด Workshop  เมื่อวันพุธที่  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้นที่ ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) เพื่อชี้แจงการปรับเงินเดือนและปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล และด้านการเงินของทุกส่วนงาน ได้รับทราบและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการปรับตามประเภทคุณวุฒิ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็ว  การตกเบิกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิจะดำเนินการ ๒ ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ ๑ เงินตกเบิกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (๒๑ เดือน) โดยจะได้รับตกเบิกภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒ เงินตกเบิกตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินปรับ
 
เพิ่มตามคุณวุฒิตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
                                       

posted Nov 28, 2013, 12:31 AM by salary UAMPORN   [ updated Nov 28, 2013, 12:59 AM ]


รายงานการปรับเงินเดือนฯ

posted Nov 27, 2013, 11:05 PM by salary UAMPORN   [ updated Nov 28, 2013, 1:35 AM ]

              เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย


เว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์การปรับเงิน ฯ

posted Oct 27, 2013, 11:53 PM by salary UAMPORN   [ updated Oct 28, 2013, 6:46 PM by Sewita Booncherd ]


                มหาวิทยาลัยได้จัดทำเว็บไซต์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ข่าวสาร 
คำถาม- คำตอบ และแสดงความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าชมและร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้ที่ เว็บไซต์ http://raise.buu.ac.th

        

1-10 of 13