ช่องทางรับฟังความคิดเห็นการปรับเงินเดือน และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

posted Oct 27, 2013, 8:27 PM by salary UAMPORN   [ updated Oct 27, 2013, 8:28 PM ]

                ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการปรับเงินเดือน และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเงินเดือน และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

                 ๑. กล่องรับฟังความคิดเห็น มีจำนวน ๔ จุด แต่ละจุดจะมีกล่องรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๒ กล่อง ประกอบไปด้วยกล่องรับข้อมูลพร้อมเอกสารอ้างอิง และกล่องรับข้อเสนอแนะ

                          ๑.๑  หน้าห้องติดต่อสอบถาม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ ๑ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

                          ๑.๒  หน้าห้องกองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา   

                          ๑.๓  ห้องสำนักงาน ๒ กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

                          ๑.๔  ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

                   ๒.  ระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการปรับฐานเงินเดือน ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th/survey ผู้ปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖