ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และสนับสนุนวิชาการปรับตัวคูณเงินเดือนเป็น ๑.๕

posted Apr 28, 2014, 11:17 PM by salary UAMPORN
                 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบ การกำหนด
ตัวคูณสำหรับการคำนวณเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของ
ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ นายแพทย์ และทันตแพทย์  ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการเป็น  
ตัวคูณ ๑.๕ โดยคำนวณเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เริ่มจ่ายเงินตกเบิกตัวคูณใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะเริ่มจ่ายให้ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                ทั้งนี้ ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน
วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จะได้รับเงินตกเบิกในเดือนเมษายน ๒๕๕๗  
และสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพฯ หลังจากวันดังกล่าวจะได้รับเงินตกเบิก
ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗   

Comments