ให้บุคลากรตรวจสอบข้อมูลในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์

posted Oct 27, 2013, 7:54 PM by salary UAMPORN   [ updated Oct 27, 2013, 8:24 PM ]

            ด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ฯ จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเงินเดือน และพัฒนาโปรแกรมคำนวณการปรับเงินเดือน และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับพนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านบริการใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี และข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตนในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และผู้ที่ไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

            สามารถติดต่อขอบัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานใมหาวิทยาลัย  ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ ๑ ห้อง ๑๐๑ ทุกวัน โดยสามารถรอรับบัญชีผู้ใช้ Account ได้ทันที หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ http://www.ict.buu.ac.th/