เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นการปรับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

posted Oct 22, 2013, 12:42 AM by Nayot Kurukitkoson
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการปรับเงินเดือน และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. กล่องรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ จุด 
        ๑.๑ หน้าห้องติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
        ๑.๒ หน้าห้องกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
        ๑.๓ หน้าห้องกองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 
แต่ละจุดจะมีกล่องรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๒ กล่อง ประกอบไปด้วยกล่องรับข้อมูลพร้อมเอกสารอ้างอิง และกล่องรับข้อเสนอแนะ 

๒. ระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อการปรับฐานเงินเดือน ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ict.buu.ac.th/survey หรือเข้าสู่ระบบได้จากหน้าแรกของเว็ปไซต์นี้

ผู้ปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
Comments