ประชุมชี้แจงการตรวจสอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง (รอบ ๒)

posted Jan 23, 2014, 11:46 PM by salary UAMPORN
                 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุมชี้แจง โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่กำกับงานบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน การตรวจสอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง (รอบ ๒) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๓๐ ถึง ๑๑:๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
๑๑๐ ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

Comments