ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

posted Apr 30, 2014, 7:53 PM by salary UAMPORN
           เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้นที่ ๘ สำนักงานอธิการบดี
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน
แรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาการคำนวณเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เงินปรับ
เพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับผู้ได้รับวุฒิทางการแพทย์ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีผู้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน
จากการเพิ่มประสบการณ์ ฯลฯ

Comments