ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน

posted Apr 28, 2014, 11:15 PM by salary UAMPORN
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ และ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ สำนักงานอธิการบดี คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือนตามหลักกเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนิน
การจัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย รอบที่ ๒ 
และดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว
Comments