ประชุมเตรียมการเบิกจ่ายเงินเดือน รอบที่ ๒

posted Apr 28, 2014, 11:13 PM by salary UAMPORN   [ updated Apr 28, 2014, 11:14 PM ]
         เมื่อวันอังคารที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้นที่ ๘ สำนักงานอธิการบดี 
(อาคาร ภปร) คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือนตามหลักกเกณฑ์การปรับ
เงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดทำกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัย รอบที่ ๒ โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายจะดำเนินการภายในเดือนเมษยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามกรอบระยะเวลา โดยจะมีการบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวอัตราเงินเดือน (การเลื่อนเงินเดือน 
การบรรจุแต่งตั้ง การปรับวุฒิ การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯลฯ) การตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มที่
ต้องมีการ eject เป็นต้น โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว
Comments