รายงานการปรับเงินเดือนฯ

posted Nov 27, 2013, 11:05 PM by salary UAMPORN   [ updated Nov 28, 2013, 1:35 AM ]
              เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย


Comments