สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย

posted Jun 1, 2014, 9:01 PM by salary UAMPORN   [ updated Jun 1, 2014, 9:02 PM ]
สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งพิเศษ ที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

มีมติอนุมัติปรับเพดานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้

๑.      เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ๑.๕ เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการ  ให้ปรับเพิ่มเป็น ๑.๕  เท่า

ของเพดานเงินเดือนข้าราชการ

๒.      เพดานเงินเดือนสูงกว่า ๑.๕  เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการ  ให้คงอัตราไว้ตามเดิม

ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุและข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานตำแหน่ง

คณาจารย์ประจำ  นายแพทย์  และทันตแพทย์   มีเพดานเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑.๖ เท่าของเพดานเงินเดือนข้าราชการแล้วจึงไม่มีการปรับเพิ่ม

                   สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  มีการปรับฐานเงินเดือนตามระบบราชการไปล่วงหน้า

ตัวอย่าง

 
 

ระดับของตำแหน่ง

(ตามข้อบังคับบริหาร

งานบุคคล (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗))

เพดานเงินเดือนพนักงาน (เดิม)

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เพดานเงินเดือนพนักงาน (ใหม่)

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เงินเดือนข้าราชการ(บาท)

ตัวคูณ

เดิม

เพดานเงินเดือนเดิม

(บาท)

ตัวคูณ

ตามมติสภาฯ

เพดานเงินเดือนใหม่(บาท)

หมายเหตุ

๑. ปฏิบัติการ

๓๙,๖๓๐

๑.๔๐

๕๕,๔๙๐

๑.๕๐

๕๙,๔๕๐

เพิ่มขึ้น

๒. ชำนาญการ

๓๙,๖๓๐

๑.๔๐

๕๕,๔๙๐

๑.๕๐

๕๙,๔๕๐

เพิ่มขึ้น

๓. ชำนาญการพิเศษ

๕๓,๐๘๐

๑.๕๘

๘๔,๐๐๐

๑.๕๘

๘๔,๐๐๐

คงเดิม

๔. เชี่ยวชาญ

๖๒,๗๖๐

๑.๔๐

๘๗,๘๗๐

๑.๕๐

๙๔,๑๔๐

เพิ่มขึ้น

๕. ทรงคุณวุฒิ

๖๗,๕๖๐

๑.๔๐

๙๔,๕๙๐

๑.๕๐

๑๐๑,๓๔๐

เพิ่มขึ้น

 

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบ

Comments