เว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์การปรับเงิน ฯ

posted Oct 27, 2013, 11:53 PM by salary UAMPORN   [ updated Oct 28, 2013, 6:46 PM by Sewita Booncherd ]

                มหาวิทยาลัยได้จัดทำเว็บไซต์การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ข่าวสาร 
คำถาม- คำตอบ และแสดงความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าชมและร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้ที่ เว็บไซต์ http://raise.buu.ac.th