วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ

Contents

 1. 1 Updates!
 2. 2 บทนำ
 3. 3 หลักการของการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ข้าราชการ)
 4. 4 หลักการของการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา)
 5. 5 ตัวคูณเงินเดือนแรกบรรจุ
 6. 6 ประเภทวุฒิ
 7. 7 ประเภทวุฒิสำหรับลูกจ้าง
 8. 8 วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ
 9. 9 การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 10. 10 การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 11. 11 การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
 12. 12 ตัวคูณสำหรับข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานฯ
 13. 13 การปัดเศษเงินเดือน
 14. 14 ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนใหม่
 15. 15 ขั้นตอนในการดำเนินการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ

Updates!

 • [๔ ธ.ค. ๕๖] ไฟล์สเปรดชีต Verion 6 เพิ่มตารางการเทียบคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างที่มีคุณวุฒิต่ำกว่า ป. ตรี ซึ่งมีการเทียบประเภทวุฒิไม่ตรงกับวุฒิที่สำเร็จการศึกษา
 • [๔ ธ.ค. ๕๖] มีการ update ไฟล์สเปรดชีตตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็น Version 5 เพิ่มความสะดวกในการคำนวณมากขึ้น (วิธีการคำนวณไม่เปลี่ยนแปลง)
 • [๒ ธ.ค. ๕๖] มีการ update ไฟล์สเปรดชีตตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ เป็น Version 4 ซึ่งแก้ไขการปัดเศษของการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถูกต้อง (โปรดดูรายรายละเอียดด้านล่าง)

บทนำ

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิสำหรับพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งที่จ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินแผ่นดิน) และเงินรายได้ส่วนงาน มีหลักการเช่นเดียวกันกับการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิสำหรับข้าราชการ โดยสูตรการปรับจะเป็นการเทียบสเกลจากตัวคูณจำนวนเท่าของเงินเดือนพนักงานและข้าราชการ  ในบทความนี้จะนำเสนอหลักการและวิธีการในการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ  รวมทั้งแสดงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างฯ สามารถทำความเข้าใจ และทดลองคำนวณเงินเดือนใหม่ได้ด้วยตนเอง

หลักการของการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ข้าราชการ)

รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการให้เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ข้าราชการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ  จนถึงปัจจุบันมีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ สำหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก่ การปรับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  กล่าวคือ ข้าราชการที่บรรจุภายหลังวันดังกล่าว จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราที่ประกาศกำหนดไว้

สำหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดให้มีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิชดเชยให้ โดยใช้หลักการว่า ผู้มีเงินเดือนต่ำกว่า จะได้รับเงินปรับเพิ่มสูง และผู้ที่มีเงินเดือนสูงจะได้รับเงินปรับเพิ่มลดหลั่นลงมา เรียกอย่างลำลองว่าการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิโดยใช้ตาราง "ชายธง"

ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ได้รับการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งเงินตกเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักการของการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา)

สำหรับพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินเพิ่มตามวุฒิให้แก่พนักงานและลูกจ้าง โดยใช้หลักการเดียวกันกับข้าราชการ  โดยจะคำนวณเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.​๒๕๕๓ เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิในปีต่อ ๆ ไป และจะให้ได้รับเงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากฐานเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ไม่เท่ากับฐานเงินเดือนของข้าราชการ จึงไม่สามารถใช้ตารางเงินเดือนแรกบรรจุและตารางปรับเงินเพิ่มตามวุฒิของข้าราชการได้โดยตรง แต่ต้องมีการปรับสเกลด้วยการคูณตัวคูณจำนวนเท่าของเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้างเทียบกับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ

สำหรับตารางเงินเดือนแรกบรรจุ (ตารางใหม่) ของพนักงานและลูกจ้าง จะคำนวณจากตัวคูณดังต่อไปนี้
 • ในกรณีของพนักงานตำแหน่งคณาจารย์ ใช้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๖๐
 • ในกรณีของพนักงานและลูกจ้างตำแหน่งสนับสนุนวิชาการใช้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๔๐


ตัวอย่างตารางเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวอย่างบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานและลูกจ้าง

สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่บรรจุก่อนวันที่มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ จะใช้ตารางปรับเงินเพิ่มตามวุฒิของข้าราชการ คูณด้วยตัวคูณ ดังนี้
 • การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ตัวคูณตามตัวคูณเงินเดือนที่ติดตัวมา (ตามจำนวนเท่าของเงินเดือนเทียบกับข้าราชการแรกบรรจุ)
 • การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ใช้ตัวคูณตามมติสภามหาวิทยาลัย คือ ตำแหน่งคณาจารย์ ใช้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๖๐ และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ใช้ตัวคูณเท่ากับ ๑.๔๐
ตัวอย่างตารางปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับข้าราชการ วุฒิ ปริญญาเอก

ตารางข้างบนนี้แสดงการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิของข้าราชการ วุฒิ ปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โปรดสังเกตแต่ละแถว ซึ่งระบุว่าเงินเดือนในช่วงใด จะได้รับเงินปรับเพิ่มเท่าไร  และเมื่อรวมกับเงินเดือนเดิมแล้ว ต้องไม่เกินเท่าไร

โปรดดูตารางเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานและลูกจ้างตำแหน่งต่าง ๆ ในไฟล์ 'ตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ' ในชีตที่ ๑. บัญชีเงินเดือน ที่แนบมาข้างล่างนี้

ตัวคูณเงินเดือนแรกบรรจุ

หมายถึงตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนหรือจำนวนเท่าของเงินเดือนพนักงานแรกบรรจุและเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ  เช่น ณ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก มีเงินเดือนแรกบรรจุ คือ ๒๒,๐๐๐ บาท ส่วนข้าราชการในตำแหน่งเดียวกันมีเงินเดือนแรกบรรจุเป็น ๑๓,๑๐๐ บาท  ตัวคูณสำหรับพนักงานผู้นี้ ณ วันที่บรรจุ คือ ๒๒,๐๐๐/๑๓,๑๐๐ = ๑.๖๘

ทั้งนี้ ตัวคูณจะใช้ระบบทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

อย่างไรก็ดี สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ปรับเงินเพิ่มตามวุฒิสำหรับพนักงานและลูกจ้าง โดยให้ตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างตำแหน่งคณาจารย์ มีตัวคูณเป็น ๑.๖๐ และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ มีตัวคูณเป็น ๑.๔๐  ดังนั้น ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พนักงานและลูกจ้าง จะมีตัวคูณเงินเดือนเพียง ๒ แบบ ดังที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้น 

โดยสรุป
 • การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะใช้ตัวคูณตามจำนวนเท่าของเงินเดือนแรกบรรจุจริง
 • การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะใช้ตัวคูณ ๑.๖๐ สำหรับตำแหน่งคณาจารย์ และ ๑.๔๐ สำหรับตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
โปรดดูตารางตัวคูณในชีต ๒. ตัวคูณ ในไฟล์ที่แนบมาข้างล่างนี้

ประเภทวุฒิ

ในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเพิ่ม จะพิจารณาจากคุณวุฒิ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง จะแบ่งประเภทคุณวุฒิออกเป็น ๑๒ ประเภทวุฒิ โดยจะมีรหัสกำกับประเภทวุฒินั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง เช่น
ประเภทวุฒิ PhD หมายถึง วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ประเภทวุฒิ MA   หมายถึง วุฒิปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า
ฯลฯ
โปรดดูคำอธิบายประเภทวุฒิในชีต ๓. ประเภทวุฒิ ประกอบกับชีต ๑. และ ๒.

ประเภทวุฒิสำหรับลูกจ้าง

สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่มีวุฒิต่ำว่าปริญญาตรี การจำแนกประเภทวุฒิจะใช้การจำแนกตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแทนวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ดังนั้นต้องดูประเภทวุฒิในตาราง ๒.๑ ประเภทวุฒิต่ำกว่า ป. ตรี เช่น ตำแหน่งช่างเทคนิค จะมีประเภทวุฒิเป็น Dipl เสมอ
ตัวอย่างการจำแนกประเภทวุฒิสำหรับลูกจ้างที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

วิธีการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง จะเริ่มการคำนวณเงินเดือนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือตั้งแต่วันที่บรรจุ หากบรรจุหลัง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งนับเป็นการสร้างเงินเดือนทางใหม่ขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณการเลื่อนเงินเดือนใหม่ โดยใช้เปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนเดิม รวมทั้งการคำนวณที่กระทบเงินเดือนรายการอื่น ๆ เช่น การปรับวุฒิ การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ การย้ายตำแหน่ง ฯลฯ  ผลต่างระหว่างเงินเดือนทางใหม่และทางเก่ารวมกับเงินเพิ่มที่ได้รับไปแล้ว เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว จะนำไปคำนวณเป็นเงินที่ได้รับการตกเบิก ซึ่งอาจจะต้องหักเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มีวิธีการดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามแผนภาพ เป็นกรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก ที่บรรจุก่อน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีตัวคูณตั้งแต่แรกบรรจุเป็น ๑.๖๘ การคำนวณเงินเดือนใหม่ จะต้องทำการปรับเงินเดือนให้เป็นเงินเดือนเทียบเคียงข้าราชการ ด้วยการหารด้วยตัวคูณ จากนั้นจึงนำไปหาเงินที่ปรับจากตารางของราชการ นำมาบวกกับเงินเดิมจะได้เงินเดือนเทียบเคียงข้าราชการใหม่  แล้วจึงนำไปคูณกับตัวคูณจะได้เงินเดือนหลังปรับ

สมมติว่า พนักงานผู้นี้มีเงินเดือนเก่า ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท จะมีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้
 1. เงินเดือนเดิม ๒๕,๐๐๐ บาท ตัวคูณ ๑.๖๘ (ดูตัวคูณของตำแหน่งนี้จากตาราง)
 2. หารด้วย ๑.๖๘ และปัดเศษขึ้นเป็นหลักสิบ ได้เป็นเงินเดือนเทียบเคียงข้าราชการ ๑๔,๘๙๐ บาท
 3. เปิดตารางปรับเงินเดือนตามวุฒิ ปริญญาเอก ของวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะได้ปรับเพิ่ม ๒,๗๐๐ บาท และต้องรวมกับเงินเดือนเดิมแล้ว ต้องไม่เกิน ๑๗,๙๑๐ บาท (แถวที่ ๓ ของตาราง)
 4. นำเงินที่ได้ปรับเพิ่มไปรวมกับเงินเดิม ได้ ๑๔,๘๙๐ + ๒,๗๐๐ = ๑๗,๕๙๐ บาท ไม่เกินขั้นสูง จึงได้เงินเดือนเทีียบเคียงข้าราชการใหม่
 5. นำเงินเดือนเทียบเคียงที่ได้ไปคูณกับ ๑.๖๘ จะได้เป็นเงินเดือนใหม่หลังปรับ ๑๗,๕๙๐ x ๑.๖๘ และปัดเศษขึ้นเป็นหลักสิบ จะได้เงินเดือนใหม่ ๒๙,๕๖๐ บาท
ตารางปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับข้าราชการ วุฒิปริญญาเอก

เพื่อความสะดวก ทางคณะทำงานได้เตรียมโปรแกรมสำหรับคำนวณเงินเดือนใหม่จากการปรับเพิ่มตามวุฒิในแต่ละปีไว้ในชีตที่ ๓. ปรับเพิ่มตามวุฒิ โดยท่านสามารถแก้ไขตัวเลขเงินเดือนเดิม ตัวคูณ และปีที่ปรับได้  

โปรแกรมปรับเงินเพิ่มตามวุฒิในไฟล์ 'ตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ'

ทั้งนี้สเปรดชีตนี้มีการใช้มาโคร (Macro) ในการคำนวณ ดังนั้น ท่านจะต้องอนุญาตให้ Excel รันมาโครด้วยจึงจะทำงานได้ (โปรดสังเกตคำเตือนในขณะที่เปิดไฟล์
ภาพแสดงการอนุญาตให้ Excel รันมาโครเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวิธีการเช่นเดียวกับ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพียงแต่ต้องมีการปรับตัวคูณ 'ขาออก' ให้เป็นไปตามหลักการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ กล่าวคือ
 • พนักงานตำแหน่งคณาจารย์ มีตัวคูณเป็น ๑.๖๐
 • พนักงานและลูกจ้างตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ มีตัวคูณ ๑.๔๐
การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ (ปรับชายธง) ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗

การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวคูณของพนักงานและลูกจ้างจะมีเพียง ๒ ประเภท คือ ตำแหน่ง คณาจารย์ จะมีตัวคูณเป็น ๑.๖๐ และ ตำแหน่ง สนับสนุนวิชาการ จะมีตัวคูณเป็น ๑.๔๐

ตัวคูณสำหรับข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานฯ

เนื่องจากข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานได้ใช้ตัวคูณเงินเดือน ณ วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้
 • ตำแหน่ง คณาจารย์ ใช้ตัวคูณ ๑.๔๐
 • ตำแหน่ง สนับสนุนวิชาการ ใช้ตัวคูณ ๑.๓๐
ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น  ดังนั้น ในการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิของข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน จึงต้องใช้ตัวคูณเดิมข้างต้น

การปรับเงินเดือนตามวุฒิของข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน

*** มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาประเด็นตัวคูณที่แตกต่างกันระหว่างพนักงานแต่แรกบรรจุ กับข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน แต่เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิกในเบื้องต้น ให้ใช้ตัวคูณตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ไปพลางก่อน

การปัดเศษเงินเดือน

ในการคำนวณเงินเดือน จะมีการปัดเศษเงินเดือนเป็นจำนวนเต็มสิบ โดยใช้หลักการดังนี้
 • ในการเลื่อนเงินเดือน และการคำนวณเงินเพิ่มโดยทั่วไป ยกเว้นการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้การปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น ๓๒,๕๑๒.๒๕ บาท ให้ปัดเป็น ๓๒,๕๒๐ บาท
 • ในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มหลักหน่วยก่อน โดยการปัดแบบเลขคณิต กล่าวคือ ตั้งแต่ ๐.๕๐ บาท ให้ปัดเป็น ๑ บาท จากนั้นให้นำผลไปปัดเป็นจำนวนเต็มสิบ กล่าวคือ ตั้งแต่ ๕ บาทให้ปัดเป็น ๑๐ บาท หากน้อยกว่า ๕ บาทให้ปัดลง เช่น ๒๗,๘๑๔.๕๐ บาท ให้ปัดเป็น ๒๗,๘๒๐ บาท หรือสามารถคิดได้อย่างง่าย คือ ตั้งแต่ ๔.๕๐ บาท ให้ปัดเป็น ๑๐ บาท หากน้อยกว่า ๔.๕๐ บาท ให้ปัดลง
โปรแกรมตัวช่วยคำนวณการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ-v4 (version 4) ได้แก้ไขการปัดเศษนี้เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนใหม่

ในชีต ๖. ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือน แสดงตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนใหม่เทียบกับเงินเดือนเดิมในกรณีต่าง ๆ ท่านสามารถทดลองคำนวณเงินเดือนของตนเองได้ โดยการแก้ไขตัวเลขและข้อมูลในช่องสีขาว
ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนใหม่

ขั้นตอนในการดำเนินการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ

 1. มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและสร้างสูตรในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย
 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาให้คำนวณการปรับเงินเพิ่มฯ ได้  (ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานเนื่องจากข้อมูลของบุคลากรมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความซับซ้อนของข้อมูล เช่น มีการย้ายส่วนงาน สับเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่มีข้อมูลคุณวุฒิฯลฯ)
 3. ให้ส่วนงานตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปรับปรุงแล้ว และยืนยันเพื่อจะนำไปคำนวณเงินปรับเพิ่มฯ ต่อไป
 4. จัดทำโปรแกรมสำหรับการปรับเงินเพิ่มฯ
 5. กบพบ. กองคลัง และส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือน และตกเบิกเงินเดือนใหม่
 6. กองคลังเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่